OGŁOSZENIA

Rada Nadzorcza zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2019 i 2020

Rada Nadzorcza Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych, zaprasza firmy audytorskie uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089 z późn. zm.).

Oferta powinna zawierać:

 1. złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  (Dz. U.
  z 2017r. poz. 1089 z późn. zm.), o spełnieniu przez firmę audytorską warunków określonych w art. 69-73 tej ustawy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 2. zobowiązanie firmy audytorskiej (kluczowego biegłego rewidenta lub innego uprawnionego przedstawiciela) do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym podjęte zostaną uchwały w sprawie opiniowania sprawozdania finansowego za badany rok obrotowy 2019 i 2020, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, oraz (o ile to będzie konieczne) na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Spółki;
 3. informacje o oferencie (forma prowadzonej działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów);
 4. cenę (netto i brutto w złotych) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdaniu finansowego zgodnego z wymagania art. 83 ustawy, o której mowa w pkt 1, odrębnie za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020;
 5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020;
 6. doświadczenie i pozycja na rynku firm audytorskich oraz znajomość branży, w której działa Spółka.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki – nie otwierać” należy przesłać lub złożyć do dnia 13 września 2019 r. do
godz. 14.00 (decyduje data wpływu do siedziby Spółki) pod adresem: Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. ul. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych lub w siedzibie Spółki- Sekretariat Zarządu adres j.w.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30 września 2019 r.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz niedokonanie wyboru którejkolwiek oferty, bez podawania przyczyn.