Informacje dla akcjonariuszyOGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 ksh, 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 ksh, 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
  podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał zatwierdzających:
a)  sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, 
b)  sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 
  rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania      
  obowiązków za rok 2023.
10. Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne,  
  marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich /public relations/ i komunikacji   
  społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023.
11. Sprawozdanie Zarządu ze stosowania w 2023 roku dobrych praktyk wydanych na podstawie 
  art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
12. Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko  
  Prezesa Zarządu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.