Informacje dla akcjonariuszyOGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 i 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz.1300 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Zawiadomienie

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 i 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz.1300 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2021.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał zatwierdzających: 
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
  10. Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich /public relations/ i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.
  11. Sprawozdanie Zarządu ze stosowania w 2021 dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.
  12. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
  13. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.