OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

                    Wałbrzych, 08.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych na wykonanie naprawy części elewacji o wymiarach 14×4,2 m hali H-1
W związku z planowanym przedsięwzięciem, Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowo terminowej na wykonanie prac naprawczych części elewacji o wymiarach 14×4,2 m hali H-1 na terenie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego przy ul. P. Wysockiego 17 w Wałbrzychu.

I. ZAMAWIAJĄCY

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
Piotra Wysockiego 17
58-300 Wałbrzych
NIP 8861793621
Telefon/e-mail:
Tel. +48 74 843 93 93, Mobile: 602 608 318, Mail: biuro@wrh.pl wrh@wrh.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności:

1. Naprawa części elewacji o wymiarach 14x4,2 m hali H-1 w zakresie:

1.1. zerwanie warstwy ocieplenia, tynku i skucie cokołu
1.2. wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego, gruntowanie, montaż nowego ocieplenia z płyt styropianowych
1.3. wykonanie nowego tynku wraz z malowaniem i uzupełnieniem płytek i progu drzwi
1.4. wykonanie obróbek blacharskich górnego elementu elewacji wraz z zabezpieczeniem papą i naprawą pęknięć
1.5. naprawa pęknięć elewacji, uzupełnienie tynku oraz czyszczenie całości elewacji
1.6. wykonanie betonowej rampy podjazdowej 1,5 m2 do drzwi magazynowych

Pozostałe warunki zamówienia:
1. Zamawiający wymaga ścisłej współpracy na każdym etapie realizacji prac.
2. Za termin realizacji przedsięwzięcia uznaje się datę zgłoszenia do odbioru.
3. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w sytuacji, w której cena najniższa oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przewidział.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
7. Oferty Wykonawców, które nie zawierają któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub oświadczeń albo złożone oświadczania zawierają błędy bądź są niezgodne z wymogami Zamawiającego zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego.
8. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji oraz składania oferentom zapytań
w celu uzyskania informacji o proponowanych przez nich rozwiązaniach.
13. Z Wykonawcą zostanie zawarta szczegółowa umowa.
14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości zainteresowanym drogą mailową.
15. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 stycznia 2019 r, Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,- złotych.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji całego przedsięwzięcia Zamawiający określa na 4 tygodnie, jednocześnie Wykonawca może zaproponować swój termin realizacji zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 2) wraz z oświadczeniem (zał. nr 1) oraz zaparafowanym wzorem umowy (zał. nr 3).
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać nazwę, adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  Ofertę wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami Nr 1, 2 oraz zaparafowanym wzorem umowy – załącznikiem nr 3, należy dostarczyć na piśmie osobiście lub pocztą / kurierem do dnia 22.06.2022 r., do godz. 15:00 na adres: Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., ul. Piotra Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem „naprawa elewacji”.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert e-mailem, faksem. Oferty należy składać
  w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. VI. OCENA OFERT
  Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest Bartłomiej Grzegorczyk – Tel. +48 74 843 93 93, Mobile: 602 608 318, Mail: biuro@wrh.pl wrh@wrh.pl
VIII. ZAŁĄCZNIKI

 • nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym
 • nr 2 – formularz oferty
 • nr 3 – wzór umowy