Informacje dla akcjonariuszy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy

Spółki Akcyjnej Wałbrzyski Rynek Hurtowy ,

ich pełnomocników, reprezentantów, osób współuprawnionych do akcji oraz osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu do rejestru akcjonariuszy

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA (KRS: 00008417). Można się z nami kontaktować poprzez:

formularz kontaktowy:  www.wrh.pl/kontakt/

adres e-mail: biuro@wrh.pl

telefon kontaktowy: +48 74 843 93 93

Pisemnie na adres: ul. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych

Inspektor ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych – kontakt w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: wrh@wrh.pl

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu ujawnienia akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy Spółki, który od 01.03.2021 r. będzie prowadzony przez Dom Maklerski Navigator SA i realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych, na podstawie w art. 328 1 § 2 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych jest Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA i podmiot, któremu powierzyliśmy prowadzenie Rejestru akcjonariuszy Dom Maklerski Navigator SA a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy będą przechowywane do czasu wykreślenia informacji z rejestru akcjonariuszy.
 • Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będziemy przechowywać do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie następujących danych jest obowiązkowe:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń,
 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach;
 • adres poczty elektronicznej, w przypadku wyrażenia zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy, osób współuprawnionych do akcji, lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja na temat źródła pochodzenia danych

Dane osobowe otrzymaliśmy od akcjonariuszy w Kwestionariuszu Zgłoszenia Akcjonariusza.

Prezes Zarządu

Zygmunt Wołek