Informacje dla akcjonariuszyOGŁOSZENIA

Informacja skierowana do akcjonariuszy spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. zawiadamiające o zamiarze zbycia akcji imiennych przez spółkę Santander Inwestycje sp. z o.o.

Szanowni Państwo, przedstawiamy poniżej treść pisma skierowanego do akcjonariuszy spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. zawiadamiające o zamiarze zbycia akcji imiennych przez spółkę Santander Inwestycje sp. z o.o. Informujemy , iż zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. oraz zamieszczone w zakładce informacyjnej przeznaczonej dla akcjonariuszy. 

Warszawa, dnia 31 marca 2021 roku

Santander Inwestycje sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

DO: Akcjonariuszy Spółki

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.

ul. Wysockiego 17

58-300 Wałbrzych

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZBYCIA AKCJI

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Santander Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej BZ WBK Inwestycje sp. z o.o.) pod adresem: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069070, NIP 7781395272, REGON 634243039, o kapitale zakładowym 100 000 zł („Santander Inwestycje”, „Sprzedający”), jako akcjonariusza Spółki pod firmą Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. („Spółka”), zgodnie z § 10 statutu Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 55/VIII/2021 z dnia 23 marca 2021 r. niniejszym zawiadamiamy o zamiarze zbycia przez Santander Inwestycje 30 (słownie: trzydzieści) akcji imiennych serii D w kapitale zakładowym Spółki, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że:

  1. akcje serii „D” od nr 31 do nr 60 uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

(dalej „Akcje”)

Uzgodniona cena sprzedaży całego pakietu Akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden 00/100) złotych (dalej „Cena”). Poza dokonaniem płatności Ceny przez kupującego przed realizacją sprzedaży, transakcja obwarowana jest następującymi, dodatkowymi warunkami:

  1. Kupujący przez okres 3 lat od daty objęcia Akcji będzie przekazywał 75% korzyści netto (tj. po uwzględnieniu ewentualnych podatków dochodowych) związanych z Akcjami Spółki na rzecz Sprzedającego, w szczególności w zakresie dywidend i dochodów z ewentualnej dalszej odsprzedaży.
  2. Jeśli w okresie 3 lat od objęcia Akcji przez kupującego, kupujący otrzyma ofertę zakupu Akcji Spółki, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedającego, a następnie do niezwłocznej sprzedaży Akcji Spółki i podziału dochodu ze Sprzedającym zgodnie z pkt 1 powyżej.
  3. Kupujący będzie raz w roku przekazywał informację nt. posiadanych aktywów będących przedmiotem transakcji oraz korzyści wygenerowanych w danym okresie przez te aktywa (np. dywidend).

Warunkiem zawarcia transakcji jest zaakceptowanie wszystkich warunków sprzedaży, wpłata Ceny na rachunek Sprzedającego do dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz podpisanie umowy sprzedaży.

Zasady sprzedaży:

  • Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta z zastrzeżeniem, że potencjalny kupujący zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Sprzedającego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 971).
  • Płatność Ceny za Akcje przez kupującego realizującego prawo pierwszeństwa nabycia Akcji nastąpi w ciągu 14 dni od przekazania informacji o gotowości do finalizacji transakcji temu akcjonariuszowi przez Sprzedającego. Zawarcie umowy Sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania płatności Ceny.
  • Sprzedaż powinna nastąpić w ramach jednej transakcji obejmującej cały sprzedawany pakiet Akcji.
  • W przypadku chęci nabycia od Sprzedającego Akcji, po wyżej określonej cenie, uprzejmie prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze wykonania przez Państwa pierwszeństwa nabycia. Oświadczenie stanowić będzie nieodwracalną ofertę nabycia przez Państwa Akcji. Oferty zakupu akcji przyjmuje Zarząd spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. Zbycie akcji nastąpi w pierwszej kolejności na rzecz oferentów z grupy „C”, stosownie do kolejności zgłoszeń, a następnie na rzecz innych akcjonariuszy również według kolejności zgłoszeń, przy czym za chwilę zgłoszenia uważa się chwilę wpływu lub złożenia pisma w siedzibie Zarządu spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. (§ 10.2 statutu Spółki).

Składanie oświadczeń przez akcjonariuszy rozpoczyna się w dniu 31 marca 2020 r. (data ogłoszenia przez zbywcę zamiaru zbycia akcji) i upływa w dniu 30 kwietnia 2021 r. (po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Marzeną Abramowicz, mail: marzena.abramowicz@santander.pl.

Z poważaniem,……………………………………. Paweł Kołodziński Prezes Zarządu Santander Inwestycje Sp. z o.o.


………………………………………. Jakub Bieguński Członek Zarządu Santander Inwestycje Sp. z o.o.