Informacje dla akcjonariuszyOGŁOSZENIA

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu zawiadamia o WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY WAŁBRZYSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 i 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz.1300w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
 13. Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich /public relations/ i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020.
 14. Sprawozdanie Zarządu ze stosowania w 2020 dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) uchyla się § 6 ust. 3

dotychczasowe brzmienie:

3. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji objętych przez Skarb Państwa zostają złożone

do depozytu Ministerstwa Skarbu Państwa.

2) uchyla się § 6 ust. 4

dotychczasowe brzmienie:

4. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej

bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3) w § 54 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu

7. Spółka nie powierza pośredniczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie powierza pośredniczenia w wypłacie dywidendy.

Prezes Zarządu

Bartłomiej Grzegorczyk