OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM

Wałbrzych, dnia 11 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., ul. Piotra Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych, NIP 8861793621, Tel. +48 74 843 93 93, Mobile: 602 608 318, e-mail: biuro@wrh.pl wrh@wrh.pl, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego:

 1. Przedmiot sprzedaży
 1. wózek widłowy marki JUNGHEINRICH model TFG 316s, rok produkcji 2010, nr fabryczny NF401494 ,
 2. Cechy znamionowe:
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy
 • l.mth. – 9868
 • Model TFG 316s
 • Udźwig: 1,6 tony
 • Rok produkcji: 2010
 • Masa własna: 2910 kg
 • Moc: 35 kW
 • stan – bardzo dobry

cena wywoławcza netto – 20 162, 60 gr + podatek VAT (23%)

Słownie: dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote szęśćdziesiąt groszy + podatek VAT (23%)

II. Wymagania dotyczące oferentów:

1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego.

2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, które spełniają warunki określone w Regulaminie sprzedaży i wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu z zastrzeżeniem, że w przetargu jako uczestnicy nie mogą brać udziału:

– członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariusze, pracownicy WRH S.A.,

– osoby prowadzące przetarg, członkowie Komisji przetargowej,

pełnomocnicy osób prowadzących przetarg,

– małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wyżej wymienionych,

– uczestnicy, którzy nie spełnili wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie,

– uczestnicy, którzy nie dokonali wpłaty wadium w wysokości, formie i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,

– osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w postępowaniu.

III. Zasady uczestnictwa w przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości podanej w § 5 pkt 3 Regulaminu przetargu.
 2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03.09.2021 r. do godz. 8.30.
 1. w kasie WRH S.A. przy ul. Piotra Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych w godz.8-14.
 2. na konto WRH S.A. – Getin Bank nr: 25 1560 0013 2000 1701 4045 3600 z dopiskiem „Przetarg na wózek”. Wadium musi wpłynąć na konto przed upływem terminu, wskazanym w § 5 pkt 4 Regulaminu przetargu.
 1. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
 1. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
 2. uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli

się od zawarcia umowy.

 1. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo.
 2. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

IV. Sporządzanie i składanie ofert:

Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1do niniejszego ogłoszenia;

Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie oferenta, że z tytułu ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń – Załącznik Nr 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez WRH S.A. – Załącznik Nr 4 do oferty.

Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

Oferty należy dostarczać w zamkniętych kopertach w wersji papierowej do godziny 9.00 dnia 03.09.2021 r. na adres: Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., ul. Piotra Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem „Przetarg na wózek ”

O terminie wpływu oferty decyduje data i godz. wpływu do siedziby WRH S.A. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.

Zbywany składnik majątku można obejrzeć w dniach roboczych od 11 sierpnia 2021 r. do 2 września 2021 r. w godz. 8.00-13.00 na terenie spółki – Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., ul. Piotra Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Bartłomiej Grzegorczyk tel. +48 74 843 93 93, Mobile: 602 608 318, e-mail: biuro@wrh.pl wrh@wrh.pl

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:(Do pobrania w Regulaminie i Ogłoszeniu pod zdjęciem)

1. Formularz Oferty- zał. nr 1

2. Oświadczenie Oferenta- zał. nr 2 i nr 4

3. Klauzula informacyjna dla Oferentów- zał. nr 3