Informacje dla akcjonariuszyOGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE

Wałbrzych, 11.08.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 398 ksh, art.399 § 1 ksh i art. 402 § 3 ksh, a także § 42 Statutu Spółki, w związku z art. 400 § 1 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz.1300w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki :

  1. uchyla się § 121

dotychczasowe brzmienie:

1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie

duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów

dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r.

2. Wniosek powinien wskazywać imię i nazwisko lub nazwę akcjonariusza oraz wskazanie jego adresu do doręczeń, rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.

3. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółki, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli dokument akcji w Spółce oraz zgłosili swoje prawa, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia dokumentu akcji w Spółce, w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przez osobę, która znajduje się w jego posiadaniu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji posiadaczowi. W razie niezłożenia dokumentu akcji w Spółce, w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki umorzy dokument akcji będący przedmiotem otrzymanego wniosku oraz wyda wnioskodawcy duplikat dokumentu akcji. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu dokumentu akcji obciążają wnioskodawcę.

4. Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.