Informacje dla akcjonariuszy

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Wałbrzych, dnia 29.09.2020 r.

Akcjonariusze Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) Zarząd Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą Wałbrzychu, kod pocztowy 58-300, ul. Wysockiego 17 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108417 , numer NIP 886-17-93-621 (dalej jako: „Spółka”) , informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki w Wałbrzychu ul. Wysockiego 17 , w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.800– 1400 , tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Prezes Zarządu

Zygmunt Wołek