OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wałbrzych, 25.11.2022 r. Zapytanie ofertowe dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych. W związku z planowanym przedsięwzięciem, Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowo terminowej na remont instalacji oświetleniowej hali H-1 zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem wykonanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe IN-POL Zbigniew Faściszewski na terenie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego przy ul. P. Wysockiego 17 w Wałbrzychu.

Wałbrzych, 25.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych.

W związku z planowanym przedsięwzięciem, Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowo terminowej na remont instalacji oświetleniowej hali H-1 zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem wykonanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe IN-POL Zbigniew Faściszewskina terenie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego przy ul. P. Wysockiego 17 w Wałbrzychu.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.

Piotra Wysockiego 17

58-300 Wałbrzych

NIP 8861793621

Telefon/e-mail:

Tel. +48 74 843 93 93, Mobile: 602 608 318, Mail: biuro@wrh.pl wrh@wrh.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności:

 1. Remont instalacji oświetleniowej hali H-1 zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem wykonanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe IN-POL Zbigniew Faściszewski. Projekt techniczny i przedmiar jest załączony do zapytania ofertowego w formie pliku pdf. Dodatkowo jest możliwość zapoznania się z projektem technicznym i przedmiarem na miejscu w siedzibie firmy po uprzednim umówieniu się.

Pozostałe warunki zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga ścisłej współpracy na każdym etapie realizacji prac.
 2. Za termin realizacji przedsięwzięcia uznaje się datę zgłoszenia do odbioru.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w sytuacji, w której cena najniższa oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przewidział.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.2
 7. Oferty Wykonawców, które nie zawierają któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub oświadczeń albo złożone oświadczania zawierają błędy bądź są niezgodne z wymogami Zamawiającego zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego.
 8. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji oraz składania oferentom zapytań
  w celu uzyskania informacji o proponowanych przez nich rozwiązaniach.
 13. Z Wykonawcą zostanie zawarta szczegółowa umowa.
 14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości zainteresowanym drogą mailową.
 15. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 stycznia 2019 r, Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,- złotych.

UWAGA:

Wykonawca prac wykona wszelkie drobne, dodatkowe, niezbędne prace nie ujęte w załączonym do zapytania przedmiarze w ramach zaoferowanej kwoty ryczałtowej.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin zawity realizacji całego przedsięwzięcia to 31 grudnia 2022 roku.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 2) wraz z oświadczeniem (zał. nr 1) oraz zaparafowanym wzorem umowy (zał. nr 3)

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać nazwę, adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP

– podpisana czytelnie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami nr 1 i 2 oraz zaparafowanym wzorem umowy – załącznikiem nr 3, należy dostarczyć na piśmie osobiście lub pocztą / kurierem do dnia 09.12.2022 r., do godz. 15:00 na adres: Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., ul. Piotra Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem „remont instalacji”. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie/opakowaniu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert e-mailem, faksem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do oceny ofert jest wniesienie przez Oferenta kaucji zabezpieczającej terminowe wykonanie umowy w wysokości 7 500, 00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). Kaucję należy wpłacić najpóźniej do dnia 09.12.2022 r. do godz. 8.30.

a) w kasie WRH S.A. przy ul. Piotra Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

b) na konto WRH S.A. – Getin Bank nr: 25 1560 0013 2000 1701 4045 3600 z dopiskiem „remont instalacji”. Kaucje złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie wykona prac do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 1. OCENA OFERT

Oferent proszony jest o wskazanie podobnych prac wcześniej wykonywanych (referencje), wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia oraz zestawienie liczby pracowników.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest Bartłomiej Grzegorczyk – tel. +48 74 843 93 93, mobile: 602 608 318, mail: biuro@wrh.pl wrh@wrh.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI

– nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym ( w dokumencie zapytanie_remontinstalacji.docx)

– nr 2 – formularz oferty (w dokumencie zapytanie_remontinstalacji.docx)

– nr 3 – wzór umowy (osobny dokument)

– nr 4 – projekt techniczny (osobny dokument)

– nr 5 – przedmiar (osobny dokument)