Informacje dla akcjonariuszy

WAŻNA INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

Uprzejmie informuję, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki zgłosi propozycję zmiany projektu uchwały nr 6 dotyczącej: podziału zysku netto za rok 2019.

Dotychczasowa treść projektu uchwały:

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wałbrzychu

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu w sprawie podziału zysku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyduje, że zysk za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 17.085,66 zł (siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wałbrzychu

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 17.085,66 zł (siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pokrywa stratę z lat ubiegłych do wysokości 17.085,66 zł (siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego zasilanego środkami z podziału zysku netto, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała uchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, iż kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 par 1 KSH tworzy się na pokrycie strat.
O intencji przeznaczenia powyższych środków na ten cel świadczy również treść informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

Powyższa zmiana dotyczy kwestii doprecyzowania przeznaczenia zysku netto. Zarząd podejmując uchwałę nr 53/VI/2020 z dnia 29.04.2020.r. w sprawie: propozycji podziału zysku netto za 2019 rok zaproponował ogólne sformułowanie o przeznaczeniu zysku netto na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd podejmując powyższą uchwałę zakładał przeznaczenie środków kapitału zapasowego
na pokrycie straty z lat ubiegłych. Powyższe nie znalazło jednakże jednoznacznego odzwierciedlenia w treści uchwały Zarządu, a w konsekwencji w treści uchwały Rady Nadzorczej. Proponowana powyżej treść czyni zadość intencjom Zarządu w powyższym zakresie.

Wałbrzych, 26-08-2020 r.

Z poważaniem

Zygmunt Wołek

Prezes Zarządu