Informacje dla akcjonariuszy

Informacja nt. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

W nawiązaniu do przekazanego Akcjonariuszom ogłoszenia o dematerializacji akcji

(zamieszczonego na stronie internetowej Spółki) informujemy że,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A.,

działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798),

w dniu 28 sierpnia 2020 r.

podjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa – do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A.

Z poważaniem

Zygmunt Wołek

Prezes Zarządu