OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe

Dotyczące zamówienia poniżej 30.000 euro

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 17) zaprasza do złożenia ofert na: produkcję, dostawę do siedziby WRH SA, niezbędny montaż  dwóch kompletów drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem plus ścianki boczne wg wymiarów na załączonej fotografii.


Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.
Okres gwarancji: określa wykonawca.
Czas reakcji na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: określa wykonawca.
Termin związania ofertą: 45 dni, licząc od terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferty należy składać do dnia 12 maja 2020r. za pośrednictwem poczty mailowej na skrzynkę: wrh@wrh.pl (decyduje data wpływu oferty).

Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 14 maja 2020r., a informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie www.wrh.pl w dniu 15 maja 2020r. o godz. 13.00.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Zygmunt Wołek (tel. 602 608 318, mail: wrh@wrh.pl).

Sposób oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp.                                           Kryterium                                          Znaczenie w %
1                                              Cena(C)                                                         80%
2                      Gwarancja (długość w miesiącach) (G)                                10%
3    Serwis (maksymalny czas reakcji na zgłoszenie w godzinach) (S)        10%
                                                                                               RAZEM        100%
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + G + S
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena,
G – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja,
S – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – serwis,
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie:
             80 pkt w kryterium cena,
             10 pkt w kryterium gwarancja,
             10 pkt w kryterium serwis,

1. Cena – punkty za kryterium cena oferty netto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

             gdzie: C = ( CN/CO ) x 100 x 80%

             C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty netto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt

             CN- oznacza cenę netto najtańszej z ofert,

             CO – oznacza cenę netto ocenianej oferty.

2. Gwarancja – punkty za kryterium gwarancja przyznawane są zgodnie z poniższą tabelką:

Gwarancja (minimalny okres w miesiącach)             Ilość punktów

                                    12                                                       0

                                    24                                                       5

                                    36                                                       10

3. Serwis – punkty za kryterium serwis przyznawane są zgodnie z poniższą tabelką:

Serwis (maksymalny czas reakcji na zgłoszenie w godzinach)         Ilość punktów

                                                72                                                                   0

                                                48                                                                   5

                                                24                                                                   10

Maksymalna liczba punktów do zdobycia -100.

Zarząd zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie

ZARZĄD WRH S.A.