OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17 

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego wiązarów wraz z odeskowaniem hali magazynowej nr 1 ul. Wysockiego 17 w Wałbrzychu.

  1. Zamawiający :Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17
  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się : Zygmunt Wołek – Prezes Zarządu tel. 602 608 318
  3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego wiązarów wraz z odeskowaniem hali magazynowej nr 1 ul. Wysockiego 17 w Wałbrzychu.
    Ekspertyza winna być opracowana przez rzeczoznawcę budowlanego lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także powinna określać zakres robót niezbędnych do doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego zgodnego z prawem i sztuką budowlaną.
  4. Termin realizacji zamówienia; 45 dni od daty podpisania umowy.
  5. Miejsce oraz termin składania ofert; Ofertę w kopercie opatrzonej napisem Zapytanie ofertowe na „Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego wiązarów wraz z odeskowaniem hali magazynowej nr 1 ul. Wysockiego 17 w Wałbrzychu.” należy złożyć w siedzibie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. 58-300 Wałbrzych ul. Wysockiego 17  do dnia 07 lipca 2020 r.