Informacje dla akcjonariuszyOGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE

Wałbrzych, 08 września 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 i 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ksh,  a także § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. o godz. 10 00  w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy  2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał zatwierdzających:

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
10. Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich /public relations/ i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.
11. Sprawozdanie Zarządu ze stosowania w 2021 dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.
12. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej
13. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.