Informacje dla akcjonariuszy

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 22.07.2022 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie niepodejmowania uchwał objętych porządkiem obrad oraz nierozpatrywania punktów, w których nie są podejmowane uchwały.

Przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie niepodejmowania uchwał objętych porządkiem obrad oraz nie rozpatrywania punktów, w których nie są podejmowane uchwały.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzychu
w sprawie niepodejmowania uchwał objętych porządkiem obrad oraz nierozpatrywania punktów, w których nie są podejmowane uchwały

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzychu postanawia o nie podejmowaniu w dniu dzisiejszym uchwał
w sprawach objętych punktami 6–9 oraz 12-13 porządku obrad, jak również o nie rozpatrywaniu punktów, w których nie są podejmowane uchwały, tj. punktu 5, 10-11 oraz 14 porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

Wobec powyższego Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.