ARCHIWUM

Konkurs ofert

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego SA ogłasza konkurs ofert na sprzątanie obiektów i terenu WRH SA zgodnie z poniższą umową (projektem).

UMOWA

O ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH 

zawarta w dniu 01.01.2018  pomiędzy:

WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A. z siedzibą ul. Wysockiego 17 58-300 Wałbrzych wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000108417 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej NIP: 8861793621 Regon: 890445649 reprezentowana przez ……………………………………………………………… zwana w dalszej części umowy Zleceniodawcą
a:

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę na warunkach określonych w niniejszej umowie usług porządkowych w obiekcie Zleceniodawcy mieszczącym się w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

§ 2

 1. Zleceniobiorca będzie wykonywał usługi określone w § 1 przy użyciu własnych środków czystości oraz własnych urządzeń.
 2. Zakres usług świadczonych przez Zleceniobiorcę obejmuje:

      Teren wewnętrzny

a)     sprzątanie toalet

b)    sprzątanie pomieszczeń

Teren zewnętrzny

c)     zamiatanie i/lub odśnieżanie terenu

d)    zbieranie śmieci

Łączna powierzchnia terenu do sprzątania wynosi:

– teren wewnętrzny 500m2

– teren zewnętrzny 2.000m2

 1. Usługa porządkowa będzie realizowana w następujące dni:

a)     Sprzątanie terenu wewnętrznego  – 6 dni w tygodniu (oprócz niedziel), w godz. od 11.00.

b)    Sprzątanie terenu zewnętrznego  – 6 dni w tygodniu (oprócz niedziel), w nstp. układzie:

 • Poniedziałek 7 godz. dziennie (godz. 6.00 – 13.00)
 • Wtorek 7 godz. dziennie (godz. 6.00 – 13.00)
 • Środa 7 godz. dziennie (godz. 6.00 – 13.00)
 • Czwartek 7 godz. dziennie (godz. 6.00 – 13.00)
 • Piątek 7 godz. dziennie (godz. 6.00 – 13.00)
 • Sobota 5 godz. dziennie (godz. 6.00 – 11.00)
 1. Maksymalny wymiar czasu pracy pracowników porządkowych delegowanych do realizacji niniejszej umowy nie przekroczy łącznie 1,5 etatu.
 2. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonania usług porządkowych.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usługi z należytą starannością i zachowaniem zasad obowiązujących przy wykonywaniu tego rodzaju prac, nie utrudniając równocześnie normalnego toku pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.
 4. W przypadku nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę usług określonych w niniejszej umowie, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę do niezwłocznego (w czasie nie dłuższym niż 1 dzień) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku, gdy mimo wezwania Zleceniobiorca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości – Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli jakości i sposobu wykonywania przez Zleceniobiorcę usług określonych w § 1.

§ 3

 1. Strony zgodnie ustaliły stawkę ryczałtową miesięczną za realizację usługi określonej w umowie  w wysokości:

– za sprzątanie terenu wewnętrznego – …………………………….  (słownie: ………………………… złotych plus podatek VAT)

– za sprzątanie terenu zewnętrznego – …………………………….  (słownie: ………………………… złotych plus podatek VAT)

 1. Należność za usługę płatna przelewem na podstawie faktury 30 dni od daty otrzymaniu  faktury przez Zleceniodawcę.
 2. W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego na terenie Polski, Strony przystąpią do ustalenia nowych stawek, uwzględniających podwyżkę płacy minimalnej.

§ 4

 1. Zleceniobiorca będzie wykonywał usługi określone w § 1 przy pomocy pracowników lub osób trzecich zakceptowanych przez Zleceniodawcę, przy czym uważa się, że osoby te są akceptowane do czasu, gdy Zleceniodawca nie stwierdzi, że osób tych nie akceptuje.
 2. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby wykonujące usługi będące przedmiotem umowy posiadają niezbędne kwalifikacje pozwalające na ich wykonywanie.
 3. Zleceniobiorca i osoby, za pomocą których Zleceniobiorca wykonywał będzie przedmiot umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, o których dowiedzieli się przy okazji wykonywania usług objętych niniejszą umową.
 4. Do wykonania usługi Zleceniobiorca zapewnia kadry we własnym zakresie.
 5. Zleceniobiorca wyposaży pracowników w odzież roboczą spełniającą wymogi bhp i estetyki.
 6. Zleceniobiorca wyposaży pracowników we wszelki sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji niniejszej umowy, oraz piasek i sól w sezonie zimowym.
 7. Zleceniobiorca wyposaży pracowników w niezbędne środki czystości, środki higieny (papier toaletowy, ręczniki, mydło, płyny, środki do odkażania toalet itp.), do wyłożenia w sprzątanych pomieszczeniach.
 8. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody, w ramach realizacji niniejszej umowy, na zasadach określonych w polisie OC Zleceniobiorcy.

                                                                           § 5

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron przy operacyjnej realizacji niniejszej umowy są:

–          ze strony Zleceniodawcy –  Pan Prezes Zarządu Mirosław Bartolik, tel. 535 00 80 88,

–          ze strony Zleceniobiorcy – Pan/i ………………………………….., tel. ……………………

Osobom wymienionym powyżej nie przysługują uprawnienia do zmiany umowy.

§ 6

Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia nieodpłatnie pomieszczeń na składanie przez Zleceniobiorcę sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonywania usługi.

§ 7

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym – za porozumieniem stron.
 4. Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji określonej w § 2 pkt. 6.
 5. Zleceniobiorca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Zleceniodawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego w § 3  – za dwa pełne okresy płatności, a Zleceniodawca nie uregulował zaległości w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania od Zleceniobiorcy pisemnego wezwania do zapłaty zaległości.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony powodowej.

§ 9

 1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną faktur oraz korekt do faktur w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich przechowywania oraz trybu  udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej /Dz.U. Nr 249 poz 1661/ oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54 poz 535, ze zm/.
 3. Adres e-mail do wysyłania faktur: …………………………………………….

§ 10

     1.     Zleceniobiorca rozpocznie realizację umowy od dnia 02.01.2018.

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

                                  ZLECENIODAWCA                                                                                   ZLECENIOBIORCA

…………………………………………..                                                       ………………………………………………….  

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

O wybraniu oferenta decyduje  cena – 100%

Usługa będzie świadczona w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018r.

W ofercie należy podać:

1. Nazwę (firmę) oferenta.

2. Cenę w złotych netto za obie usługi miesięcznie.

3. Pisemne potwierdzenie akceptacji wzoru załączonej umowy. 

Ofertę należy nadesłać do dnia 29.12.2017r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty mailowej na skrzynkę: wrh@wrh.pl

Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie www.wrh.pl w dniu 29.12.2017r. o godz. 13.00

ZARZĄD WRH SA