ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
Dotyczące zamówienia poniżej 30.000 euro


1. Zamawiający: Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 17) zaprasza do złożenia ofert na:
Produkcja, kompletacja, dostawa do siedziby WRH SA, niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) do pełnego wymiaru TELEBIMA LED zgodnie ze specyfikacją konkursu ogłoszonego przez Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Wałbrzychu.
Szczegółowy opis zamówienia:

1. Wielkość TELEBIMU LED: 2560 mm x 5120 mm (w układzie poziomym),
2. Rozdzielczość (raster w punktach na cal) TELEBIMU LED: 16,
3. Sposób serwisowania: od frontu TELEBIMU LED,
4. Full color.
5. Niezbędne oprogramowanie do zamieszczania materiałów reklamowych na TELEBIMIE LED,
6. Urządzenia umożliwiające bezprzewodowe umieszczanie materiałów reklamowych na TELEBIMIE LED.


2. Przedmiot zamówienia: Produkcja, kompletacja, dostawa do siedziby WRH SA, niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) do pełnego wymiaru TELEBIMA LED zgodnie ze specyfikacją konkursu ogłoszonego przez Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Wałbrzychu.
3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
4. Okres gwarancji: określa wykonawca.
5. Czas reakcji na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: określa wykonawca.
6. Termin związania ofertą: 45 dni, licząc od terminu rozstrzygnięcia konkursu.
7. Termin i miejsce składania ofert: Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego konkursu należy składać do dnia 17 stycznia 2018r. za pośrednictwem poczty mailowej na skrzynkę: wrh@wrh.pl (decyduje data wpływu oferty).
8. Termin otwarcia ofert: Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 18 stycznia 2018r., a informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie www.wrh.pl w dniu 18 stycznia 2018r. o godz. 13.00.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Bartolik (tel. +48 535 00 80 88, mail: wrh@wrh.pl).
10. Sposób przygotowania oferty: pisemnie w formie skanu z wypełnionych i podpisanych dokumentów, przygotowanych na formularzu składania ofert.
11. Sposób oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp.                                             Kryterium                                                Znaczenie w %
1                                                 Cena(C)                                                         80%
2                           Gwarancja (długość w miesiącach) (G)                               10%
3       Serwis (maksymalny czas reakcji na zgłoszenie w godzinach) (S)         10%
                                                                                                    RAZEM       100% 
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + G + S
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena,
G – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja,
S – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – serwis,
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie:
      80 pkt w kryterium cena,
      10 pkt w kryterium gwarancja,
      10 pkt w kryterium serwis,

1. Cena – punkty za kryterium cena oferty netto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

         gdzie: C = ( CN/CO ) x 100 x 80%

         C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty netto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt

         CN- oznacza cenę netto najtańszej z ofert,

         CO – oznacza cenę netto ocenianej oferty.

 2. Gwarancja – punkty za kryterium gwarancja przyznawane są zgodnie z poniższą tabelką:

Gwarancja (minimalny okres w miesiącach)                Ilość punktów

                                 12                                                          0

                                 24                                                          5

                                 36                                                         10

3. Serwis – punkty za kryterium serwis przyznawane są zgodnie z poniższą tabelką:

Serwis (maksymalny czas reakcji na zgłoszenie w godzinach)           Ilość punktów

                                               72                                                                   0

                                               48                                                                   5

                                               24                                                                  10

Maksymalna liczba punktów do zdobycia -100.

Zarząd zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie

ZARZĄD WRH SA

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OFERTA
dla Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego SA z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 17)
1. Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………..….
2. Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) …………………………………………………………………..……………………………………………..….
3. NIP……………………………….……….
4. Regon…………………………………….
5. Nr rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium (jeżeli dotyczy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Przedmiot Zamówienia: Produkcja, kompletacja, dostawa do siedziby WRH SA, niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) do pełnego wymiaru TELEBIMA LED zgodnie ze specyfikacją konkursu ogłoszonego przez Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Wałbrzychu.
7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: …………………… zł (słownie złotych: …………………………………….………………..……………………………….….)
Podatek VAT:……… % wartość ……………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………..…………….…)
Cenę brutto: ………………….. zł (słownie złotych: ………………………….…………………………………………………………………)
8. Okres gwarancji w miesiącach: ………………………………………..………………………………………………………………………
9. Czas reakcji serwisu w godzinach: ……..…..……………………………………………………………………………..……………….…
10. Oświadczam, że w celu prawidłowej oceny zakresu prac niezbędnych do realizacji zamówienia dokładnie i szczegółowa zapoznałem się ze specyfikacją zamówienia.
11. Potwierdzam termin Produkcji, kompletacji, dostawy do siedziby WRH SA, niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) do pełnego wymiaru TELEBIMA LED zgodnie ze specyfikacją konkursu ogłoszonego przez Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Wałbrzychu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. przez okres 45 dni, licząc od terminu rozstrzygnięcia konkursu.
13. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT.

Miejscowość, dnia: ………………………………………………………  …………………………………………………………….
                                                                                                                   podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
                                                                                                                                     pieczątka wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIA DO KONKURSU OFERT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 1 (09.01.2018r.)

Dzień dobry,

w nawiązaniu do konkursu ofert pn.:

Produkcja, kompletacja, dostawa do siedziby WRH SA, niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) do pełnego wymiaru TELEBIMA LED

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisu wymogów

1. Czy Zamawiający poprzez:

Rozdzielczość (raster w punktach na cal) TELEBIMU LED: 16,

ma na myśli raster  tj. odległość pomiędzy diodami wynoszącą 16mm (P16mm) pozwalającą na osiągnięcie rozdzielczości 62,5×62,5 na m2?

2. Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską

Rozdzielczość (raster w punktach na cal) TELEBIMU LED: 16,

i miał na myśli „raster w punktach na cal kwadartowy” – tzn. min. 4×4 piksele na każde 25,4×25,4 [mm] ekranu tj. raster P6.35mm?

3. Czy Wykonawcy mają traktować zapis

Rozdzielczość (raster w punktach na cal) TELEBIMU LED: 16,

dosłownie tzn. zaoferować ekrany, których ilość pikseli na każdy cal (tj. 25,4mm) wynosi 16, co oznacza konieczność zaoferowania ekranu  P1,5875mm, co wiąże się z kosztem znacznie przekraczającym kwotę 30.000 EUR (tj. w przypadku podanych wymiarów około 700.000,00 PLN)?

4. Czy ekran ma mieć zastosowanie wewnętrzne czy zewnętrzne?

5. Czy Zamawiający poprzez

Sposób serwisowania: od frontu TELEBIMU LED,

ma na myśli pełny dostęp serwisowy tj. nie tylko wymiana modułów, ale także pełny dostęp od frontu do pozostałych elementów (zasilaczy, kart odbiorczych itp.)

6. Czy Zamawiający poprzez

 niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy)

ma na myśli, że Wykonawcy muszą uwzględniać w ofercie montażu na konstrukcji, którą dysponuje Zamawiający – jedynie w przypadku zaoferowania mniejszego ekranu?

7. Czy w związku z powyższym (pyt. nr 6) prawidłowa jest interpretacja zapytania tj., że dopuszczalnym jest zaoferowanie mniejszego ekranu? Jeżeli tak to jaka tolerancja wymiarowa jest dopuszczalna?

8. Jeżeli Zamawiający dysponuje konstrukcją montażową dla ekranu, prosimy o udostępnienie rysunków technicznych.

9. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje konstrukcją montażową, prosimy o przedstawienie szczegółów odnośnie wymaganej konstrukcji i sposobu montażu.

10. Czy poprzez zapis

Serwis (maksymalny czas reakcji na zgłoszenie w godzinach)

Zamawiający ma na myśli zdalne podjęcie działań serwisowych (przyjęcie, rejestracja zgłoszenia itp.) czy fizyczne stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy w celu przeprowadzenia naprawy na miejscu instalacji?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ODPOWIEDZI NAPYTANIA DO KONKURSU OFERT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 1 (09.01.2018r.)

1. Chodzi o raster P16 DIP tj. odległość między środkami pikseli składających się z 3 diod R-G-B DIP wynosi 16mm

2. j.w. Chodzi o raster P16 DIP tj. odległość między środkami piksela składającego się z 3 diod R-G-B DIP wynosi 16mm

3. Nie

4. Zewnętrzne

5. Tak – wymiana modułów, pełny dostęp do sterownika i zasilaczy od frontu

6. Zamawiający poprzez niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) ma na myśli, że Wykonawcy muszą dokonać montażu do wymiarów określonych w konkursie ofert, w taki sposób, żeby ekran stanowił jedną pełną płaszczyznę. W takim rozumieniu Zamawiający nie dopuszcza samodzielnego skręcania, łączenia kilku elementów.

7. Nie jest dopuszczalne zaoferowanie mniejszego rozmiaru ekranu. Zamawiający dopuszcza niewielkie korekty „w górę”, czyli nieznaczne zwiększenie wymiarów ekranu TELEBIMA LED, przy zachowaniu co najmniej wymiarów określonych w zapytaniu.

8. Zamawiający nie dysponuje konstrukcją montażową dla ekranu, przez co nie stawia dodatkowych ograniczeń.

9. Zamawiający zakłada, że potencjalni oferenci, po wybraniu ich oferty dostarczą odpowiednią specyfikację montażową. Wstępnie rozważane są dwa sposoby montażu TELEBIMA LED:

    a. na klasycznym słupie stalowym o wymaganej wytrzymałości (ew. 2 słupach),

    b. na dachu budynku,

    w obu przypadkach zamawiający na własny koszt i z uwzględnieniem dostarczonej przez Wykonawcę specyfikacji przygotuje niezbędną konstrukcję nośną, do której zostanie przytwierdzony TELEBIM LED.  

10. Zamawiający ma na myśli fizyczne stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy w celu przeprowadzenia naprawy na miejscu instalacji.

WRH SA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIA DO KONKURSU OFERT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 2 (11.01.2018r.)

Chciałbym jednocześnie zadać kilka pytań:

  1. Prosimy o podanie minimalnej jasności ekranu LED.
  2. Prosimy o dodanie do wymogów konieczności przedstawienia wraz z ofertą deklaracji zgodności z CE wystawionej przez fizycznego producenta ekranu.
  3. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie energii elektrycznej do ekranu wg wytycznych Wykonawcy będzie po stronie Zamawiającego.
  4. Prosimy o podanie terminu w jakim Zamawiający przewiduje zapłatę.
  5. Prosimy o przedstawienie draftu umowy dla jednoznacznego określenia wszystkich jej warunków.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ODPOWIEDZI NAPYTANIA DO KONKURSU OFERT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PYTANIE 2 (11.01.2018r.)

1. Minimalna jasność 7500 cd/m2.

2. O tym stanowią obowiązujące przepisy prawa. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany wymogów konkursu.

3. Konkurs nie obejmuje doprowadzenia energii elektrycznej.

4. Zapłata nastąpi do 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

5. Zamawiający nie posiada draftu umowy. Zostanie ona przygotowana po rozstrzygnięciu zapytania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WRH SA

Zarząd Spółki unieważnia konkurs na: Produkcja, kompletacja, dostawa do siedziby WRH SA, niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) do pełnego wymiaru TELEBIMA LED zgodnie ze specyfikacją konkursu ogłoszonego przez Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Wałbrzychu.

Zarząd WRH