OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wałbrzych, 20.09.2022 r. Zapytanie ofertowe dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych. W związku z planowanym przedsięwzięciem, Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowo terminowej na produkcję, dostawę, niezbędny montaż dwóch kompletów drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem wraz ze ściankami górnymi i bocznymi na terenie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego przy ul. P. Wysockiego 17 w Wałbrzychu.

Zapytanie ofertowe

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych

W związku z planowanym przedsięwzięciem, Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowo terminowej na produkcję, dostawę, niezbędny montaż dwóch kompletów drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem wraz ze ściankami górnymi i bocznymina terenie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego przy ul. P. Wysockiego 17 w Wałbrzychu.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.

Piotra Wysockiego 17

58-300 Wałbrzych

NIP 8861793621

Telefon/e-mail:

Tel. +48 74 843 93 93, Mobile: 602 608 318, Mail: biuro@wrh.pl wrh@wrh.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA:

Zapytanie dotyczy wymiany całości konstrukcji o wymiarach orientacyjnych: szerokość 360 cm, wysokość 410 cm na fasadzie budynku, podzielonych na dwie kondygnacje – górną i dolną. Sprawdzenie (potwierdzenie lub korekta) wymiarów należy do obowiązku Wykonawcy.

Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności:

 1. Montaż dwóch kompletów drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem wraz ze ściankami górnymi i bocznymi na hali H-1 w zakresie:

1.1. demontaż starych dwóch drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem wraz ze ściankami górnymi i bocznymi

1.2. montaż nowych dwóch drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem wraz ze ściankami górnymi i bocznymi

1.3. wykonanie obróbek murarskich i blacharskich przy fasadzie budynku na całkowitym obwodzie dwóch konstrukcji

1.4. wykonanie regulacji drzwi i automatyki, podłączenie na ścianie elektronicznego układu zmiany kierunku ruchu oraz podłączenie do instalacji elektrycznej

1.5. wywóź i utylizacja starych dwóch drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem wraz ze ściankami górnymi i bocznymi oraz pozostałymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami

1.6. okres gwarancji – minimum 24 miesiące

1.7. Oczekiwana specyfikacja stolarki – kondygnacja dolna: konstrukcje aluminiowe w systemach IMPERIAL (lub w równoważnym systemie zaakceptowanym przez Zamawiającego), drzwi przesuwne + 2 ścianki boczne z szybą, szerokość łączna to około 360 cm, wysokość 220 cm, ilość kompletów – 2, kolor profili: lakierowany standardowy 8019, kolor okuć lakierowany standardowy 8019, szyby – pakiet szybowy – dwie szyby bezpieczne

1.8. Oczekiwana specyfikacja stolarki – kondygnacja górna: konstrukcje aluminiowe w systemach IMPERIAL (lub w równoważnym systemie zaakceptowanym przez Zamawiającego), 4 ścianki górne z szybą, szerokość łączna to około 360 cm, wysokość 190 cm, ilość kompletów – 2, kolor profili: lakierowany standardowy 8019, kolor okuć lakierowany standardowy 8019, szyby – pakiet szybowy – dwie szyby bezpieczne. Szyba w kondygnacji górnej podzielone jest na cztery elementy.

Pozostałe warunki zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga ścisłej współpracy na każdym etapie realizacji prac.
 2. Za termin realizacji przedsięwzięcia uznaje się datę zgłoszenia do odbioru.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w sytuacji, w której cena najniższa oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przewidział.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 7. Oferty Wykonawców, które nie zawierają któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub oświadczeń albo złożone oświadczania zawierają błędy bądź są niezgodne z wymogami Zamawiającego zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego.
 8. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji oraz składania oferentom zapytań
  w celu uzyskania informacji o proponowanych przez nich rozwiązaniach.
 13. Z Wykonawcą zostanie zawarta szczegółowa umowa.
 14. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości zainteresowanym drogą mailową.
 15. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 stycznia 2019 r, Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,- złotych.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Spodziewany termin realizacji całego przedsięwzięcia Zamawiający określa na 4 tygodnie, jednocześnie Wykonawca może zaproponować swój termin realizacji zamówienia.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 2) wraz z oświadczeniem (zał. nr 1).

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać nazwę, adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP

– podpisana czytelnie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami Nr 1, 2 należy dostarczyć na piśmie osobiście lub pocztą / kurierem do dnia 04.10.2022 r., do godz. 15:00 na adres: Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., ul. Piotra Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem „wymiana drzwi”. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie/opakowaniu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert e-mailem, faksem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. OCENA OFERT

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest Bartłomiej Grzegorczyk – Tel. +48 74 843 93 93, Mobile: 602 608 318, Mail: biuro@wrh.pl wrh@wrh.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI

– nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym

– nr 2 – formularz oferty