OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17 

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na naprawę instalacji piorunochronnej na obiektach Spółki.

Miejsce oraz termin składania ofert; Ofertę należy przesłać e- mailem; lub w kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na naprawę instalacji piorunochronnej na obiektach Spółki” należy złożyć w siedzibie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. 58-300 Wałbrzych ul. Wysockiego 17  do dnia 25 września 2020 r. do godz. 15,00

Osoby uprawnione do porozumiewania się : Zygmunt Wołek – Prezes Zarządu tel. 602 608 318